NSA vyhlásila dotační program pro sportovní svazy: Movité investice 2021

01.06.2021
Po termínu

Oprávněný žadatel:

 • Sportovní svaz (spolek splňující podmínky stanovené zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů) s celostátní působností dle bodu 2.2 Výzvy a zároveň je oprávněným žadatelem ve Výzvě č. 16/2020 Podpora sportovních svazů 2021, čj: NSA0058/2020/A/19.

Zaměření výzvy:

 • Výzva je zaměřena na pořízení DM, tj. dlouhodobého hmotného movitého majetku (movitých věcí a jejich souborů) a dlouhodobého nehmotného majetku (dále také jen „akce“) sportovním svazem (bod 2.2 Výzvy) určeného pro zajištění sportovní přípravy a/nebo sportovních soutěží, zejména v oblasti státní sportovní reprezentace a talentované mládeže zahrnující:
  • hmotné movité věci a jejich soubory sloužící ke sportovnímu výkonu sportovců (např. lodě, kola, sportovní pistole, oštěpy apod.),
  • hmotné movité věci a jejich soubory sloužící ke sportovní přípravě sportovců (např. posilovací stroje, trenažéry apod.),
  • hmotné movité věci a jejich soubory sloužící k regeneraci a zdravotnímu zabezpečení sportovců (včetně zdravotnických přístrojů), sportovní mobilní zařízení do hal, tělocvičen a ostatních sportovišť mající charakter samostatného movitého majetku (např. mobilní sportovní povrchy, mantinely, bloky, doskočiště, dráhy apod.),
  • hmotné movité věci a jejich soubory sloužící k zajištění provozu a údržby sportovního zařízení (např. sněhová děla, rolby, stroje na úpravu hracích ploch apod.),
  • hmotné movité věci – motorizovaná zařízení např. mikrobusy, nákladní vozidla, závodní motocykly či lodě apod.; osobní vozidla pouze v úpravě pro přepravu zdravotně postižených osob,
  • hmotné movité věci a jejich soubory sloužící k vytvoření nezbytného zázemí pro zajištění sportovní přípravy a/nebo sportovních soutěží (např. kopírovací stroje, multifunkční zařízení, hardware apod.),
  • dlouhodobý nehmotný majetek sloužící k zajištění sportovní přípravy a/nebo sportovních soutěží a k vytvoření nezbytného zázemí (sportovní aplikace, speciální software apod.).
  • „Licence“ k užívání nehmotného majetku dle tohoto bodu a pro účely této Výzvy není považována za dlouhodobý nehmotný majetek dle této Výzvy.
 • Pro účely této Výzvy se za pořízení dlouhodobého hmotného movitého majetku (movitých věcí a jejich souborů) (dále jen DHM) dle bodu 3.1, písmeno a) až g) Výzvy, považuje pořízení 1ks DHM jehož cena je vyšší než:
  • 72 600,- Kč včetně DPH u neplátců DPH,
  • 60 000,- Kč bez DPH u plátců DPH.
 • Pro účely této Výzvy se pořízením dlouhodobého nehmotného majetku (dále jen DNHM), dle bodu 3.1, písmeno b) Výzvy, považuje pořízení 1ks DNHM jehož cena je vyšší než:
  • 242 000,- Kč včetně DPH u neplátců DPH,
  • 200 000,- Kč bez DPH u plátců DPH.

Cílem výzvy je:

 • a) modernizovat přístrojové vybavení pro přípravu reprezentace a talentů,
 • b) zajistit dostupnost sportu pro osoby se zdravotním postižením,
 • c) zajistit péči o reprezentaci ČR a talentovanou mládež,
 • d) zajištění vybavenosti sportovních organizací, v souladu s článkem 7 této Výzvy (oprávněný žadatel) dlouhodobým majetkem dle bodů 3.1, 3.2 a 3.3 této Výzvy, pro potřeby reprezentace ČR, talentované mládeže, a ostatních sportovců.

Ostatní náležitosti:

 • Dotace bude poskytnuta ve formě ex ante (Platbou ex ante se rozumí postup, kdy příjemce obdrží platbu předem)
 • Forma dotace – jednoletá, poskytnutá v souladu s bodem 9.1 Výzvy
 • Spolufinancování ve výši 15%
 • Termíny:
  • Začátek příjmu žádostí o poskytnutí dotace: 1.6. 2021 v 9:00 hod.
  • Konec příjmu žádostí o poskytnutí dotace: 31.8. 2021 v 17:00 hod.
  • Začátek financování: po prokazatelném vydání Rozhodnutí
  • Termín ukončení realizace akce: 31. 12. 2021
  • Předložení dokumentace k ZVA1 (vyúčtování) do: 15. 2. 2022

Více info včetně dotačních limitů pro jednotlivé svazy na: https://agenturasport.cz/dotace/movite-investice-2021/

Váš tým DOSPORTU.CZ